آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار فرهنگی
خبرگزاری ایسنا
97/09/15 18:40
کد خبر 9723789828
پ پ پ پ

سفر وزیر صنعت معدن و تجارت به استان مرکزی


رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت پنج شنبه ۱۵ آذرماه از شرکت های هپکو، آذراب و واگن پارس استان مرکزی بازدید کرد.

رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت پنج شنبه ۱۵ آذرماه از شرکت های هپکو، آذراب و واگن پارس استان مرکزی بازدید کرد.

محمد اسدی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی
 • سفر وزیر <a class="tag-link" href="/tag/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86">صنعت معدن</a> و تجارت به استان مرکزی

 • اخبار مرتبط