آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار خواندنی
خبرگزاری برترین ها
95/11/29 07:05
کد خبر 9541691067
پ پ پ پ

تازه وارد در آشیانه فرودگاه


ماهنامه خط خطی - داود قنبری:ایرباس 321a: سلام. من امروز آمد پیش شما.
توپولوف: سام علیکم رفیق.
ایرباس 321a: من ایرباس 321a بود. امروز، از اروپا آمد. شما؟
توپولوف: مام توپولوفیم.
ایرباس 321a: شما فکر کرد من کجا ریلکس کرد؟
توپولوف: داداش هر جای خالی پیدا کردی، بگیر پکپ.
ایرباس 321a: اینجا چه بوی بد داد.
توپولوف: بو کدومه؟ واسه چی حرف در می آری؟
ایرباس 321a: من داشت خفه شد. شما نفهمید؟ عطر داشت به من داد؟
توپولوف: عطر کدومه؟ ما اینجا از این قرتی بازی ها نداری.
ایرباس 321a: اینجا بود خالی. بقیه کجا هست؟
توپولوف: بقیه کدومه. بعضی ها سقوط کردن مرحوم شدن، یک سری شونم الان اون طرف زمین گیر شدن. از بس وصله پینه شدن دیگه جون ندارن بپرن. چند تایی هم رفتن یک سر مسافرکشی کنن، اگر شانس بیارن، برگردن.
ایرباس 321a: اگر؟
توپولوف: پ ن پ، چی خیال کردی قربون؟ جوهر هواپیما کاره، می فهمی؟ کار.
ایرباس 321a: حال شما خوب بود؟ چرا دهان شما باز بود؟
توپولوف: آهااان این رو می گی؟ مهندس ها دل و رودم رو ریختن بیرون. آخه چندوقت نفسم تنگ شده بود. الان کلی مسافر منتظرم اند.
ایرباس 321a: مسافر؟ با این وضع تا چند ساعت تو نتوانست پرواز کرد.
توپولوف: پس می گی چی کار کنم؟ با این وضع بپرم بعد با مخ سقوط کنم؟!
ایرباس 321a: مسافرها وقت تلف شد. کار داشت. وگرنه بلیت هوایپما چرا خرید؟
توپولوف: بی خیال بابا. یک کم غر می زنن، روزنامه می خونن، چای می خورن، یک کم دیگه غر می زنن، می رن تلگرامشون رو چک می کنن. دوباره غر می زنن. تا من رو یک کم وصله پینه کنن، بتونم سالم ببرمشون.
ایرباس 321a: شما چند سال بود کار کرد؟
توپولوف: والا ما از وقتی یادمونه داریم پرواز می کنیم. یک بیست سالی اون ور بودیم، توی خط روسیه کار می کردیم. بعد بیست سال پیش اجاره مون دادن اینجا. دیگه موندگار شدیم.
ایرباس 321a: یعنی شما چهل سال بود پرواز کرد؟
توپولوف: ای، دیگه پیر شدیم.
ایرباس 321a: مگه شما بازنشستگی نداشت؟
توپولوف: جااان؟ بازنشستگی دیگه چیه؟ به چه زبونیه؟
ایرباس 321a: یعنی بعد از چند سال پرواز، رفت توی آشیانه استراحت کرد، دیگه پرواز نکرد.توپولوف: قربون، ما اینجا تا وقتی نفسمون در می آد، پرواز می کنیم. از این چیزام که میگی خبری نیست.
ایرباس 321a: اوووه، من سرم گیج رفت.
توپولوف: آهااای، یکی واسه این آب قند بیاره. نیگا کن غش کرد.

اخبار مرتبط